Nepodařilo se připojit k databázi.Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky (dále jen podmínky) upravují základní vztahy mezi provozovatelem serveru www.archindex.cz a uživateli serveru. Uživateli serveru jsou inzerující subjekty, vkládající informace o stavbách a projektech, či inzerující své výrobky a služby (dále jen inzerenti), a poptávající návštěvníci, hledající informace či nejvýhodnější dodavatele výrobků a služeb (dále jen klienti).


I. Úvodní ustanovení
Hlavním posláním serveru je prezentace kvalitní moderní architektury a propojení poptávajících klientů s informacemi o stavbách a s nabídkou služeb jednotlivých, v systému inzerujících subjektů.

II. Účastníci smluvních vztahů
Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně provozovatel serveru a na druhé straně jednotlivý inzerent. Za inzerenta je pokládán každý návštěvník serveru, který na server vkládá jakékoli nové informace ať už textového, či grafického charakteru.

III. Předmět smluvních vztahů
Předmětem smluvních obchodních vztahů je poskytování reklamních služeb jednotlivým inzerentům provozovatelem serveru. Za poskytování reklamních služeb se považuje umístění placených odkazů a informací inzerentů na stránkách serveru a umístění placených bannerů či jiných placených reklam inzerentů na stránky serveru. Bezplatné umístění informací o stavbě či projektu stavby a jiných produktů inzerentů na stránky serveru a umístění odkazů na ně není předmětem smluvních obchodních vztahů mezi inzerentem a provozovatelem serveru.

IV. Vznik smluvních vztahů
Smluvní obchodní vztah mezi inzerentem a provozovatelem serveru vznikne na základě objednávky placené služby odeslané inzerentem a potvrzené provozovatelem serveru a to v takovém případě, kdy inzerent splní podmínky potvrzené objednávky uhrazením ceny služby v požadované výši a termínu.

V. Ceny služeb a jejich úhrada
Uváděné ceny jsou ceny sjednané mezi provozovatelem serveru a inzerentem. Inzerent zasílá ve vlastním zájmu ve stanoveném termínu potvrzení o úhradě ceny objednané služby nebo její zálohy. Není-li cena služby (včetně případných sjednaných záloh a doplatků) uhrazena v termínech splatnosti vystaveného dokladu (rozhodující je datum připsání na účet příjemce), může být služba bez náhrady stornována. Inzerentovi, který je v prodlení s úhradou za objednané služby, je automaticky zablokován klientský účet na serveru a to až do doby úplného uhrazení dlužné částky.

VI. Práva a povinnosti inzerenta
Inzerent je oprávněn vkládat na server bezplatně taková data, která za nezpoplatněná provozovatel serveru určil. Inzerent prohlašuje, že veškeré, jím na server vložené údaje jsou pravdivé. Pokud inzerent vkládá na server obrázky (či jiná díla, na něž se vztahují autorská práva), popřípadě odkazy na jiné www stránky, prohlašuje, že je oprávněn k takovémuto jejich použití. Inzerent prohlašuje, že poskytuje provozovateli časově neomezené právo k bezplatnému použití všech jím vložených údajů a dat pro potřeby projektu Archindex.

VI. Práva a povinnosti provozovatele serveru vůči inzerentovi
Provozovatel serveru dohlíží na co nejplynulejší provoz serveru. Provozovatel serveru nenese odpovědnost za případné výpadky serveru či jeho nefunkčnost a za případnou ztrátu dat způsobenou třetí stranou. Provozovatel serveru si vyhrazuje možnost pověřit správou serveru, či jeho částí také jiné osoby, či provoz serveru po předchozím oznámení ukončit. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zařadit inzerát do jiné rubriky než je uvedena inzerentem a nezveřejnit inzerát, který neodovídá zaměření serveru nebo inzerát, jehož obsah je protizákonný nebo poškozuje dobré jméno serveru.

V Praze dne 28.8.2008